ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

Showing 1–12 of 20 results

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  ( CarePlus ) Nebulizer Mask

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  ( JMS ) Scalp Vein Infusion Set

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  1CC Syringe ( Dispovan )

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  1CC Syringe ( Hanako )

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  5CC ဖန်ဆေးထိုးအပ်

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  Hypodermic Needle

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  Konica Stethoscope

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  Majestic Stethoscope

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  Optima Cast 6″ ( 6″*4yds )

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  Plain Catgut

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  Polyglycolic Acid ( 2/0 / Vicryl )

 • ဆေးရုံဆေးခန်းသုံးကိရိယာနှင့်အသုံးအဆောင်များ

  Polypropylene ( 3/0 Sterile )