ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

Showing 1–12 of 53 results

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  (SUN) Ursocol 150

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  (Sun) Ursocol 300mg

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Aldactone 25mg ( 100tab )

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Alfalog

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Amso ( 100tab )

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Diulactone ( 20tab )

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Dudat Zifam (30tab )

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Dutapac 0.5mg ( 30capsules )

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Electro K

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Finast 5mg ( 30tab )

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Finstal 5mg ( 100tab )

 • ဆီး/ ကျောက်ကပ်/ ဆီးကျိတ် ဆေးများ

  Floezy ( 30tab )